چشم انداز

ما بر آن هستیم تا با اهتمام به علم نوین بازار و تلاش بیش از پیش ، مسیر نیل به اثرگذارترین و جامع ترین بنگاه اقتصادی در صنعت مبلمان و تجهیزات وابسته به آن و همچنین صنعت ساختمان ، بخش مشارکت ، ساخت و توسعه را با ایجاد بسترهای دانشی و اجرایی اش ، در بهینه ترین شرایط بهره مندی از منابع موجود ، طی کنیم. بهره مندی از زنجیره خلق منافع تجاری مشروع و انسانی با لحاظ ارزش های بنیادین مجموعه و پرداختن به مسئولیت های اجتماعی در هر فرصت ممکن.