خدمات شرکت

فعالیت ها و تجارب بنگاه اقتصادی پارس ایلیا گویای خبرگی و تبحر این شرکت در پیشبرد اهداف از پیش تعیین شده اش در مسیر تجارت و فعالیت های اقتصادی مرتبط و متمرکز اش است .

از اهم خدمات شرکت توسعه اقتصاد پارس ایلیا می توان به مشارکت و مهندسی ساخت ابنیه و اماکن عظیم تجاری - اداری ،اقامتی -مسکونی و گردشگری اشاره کرد .به واسطه کارنامه درخشان و قابل قبول در صنعت مبلمان و تجهیزات وابسته که از خبرگان و فعالان دیر پای این صنعت است، فعالیت های بسیاری را در حوزه طراحی ،تأمین ،تجهیز و دکوراسیون سازی اماکن اقامتی و گردشگری، تجاری و اداری بی شماری را تحت برند تجاری ثبت شده "دکوشیوانی " با افتخار فاعل بوده است .

از دیگر خدمات این مجموعه می توان به مشارکت و سرمایه گذاری در طرح های اقتصادی ،تجاری و علمی نظام مند اشاره داشت که این امر در نظام نامه اجرایی این سازمان به منظور توسعه بازارهای تحت فعالیت و ایجاد پویایی در صنایع ،نگاشته شده و این مجموعه همواره در این مسیر گام نهاده است .

از دید تجاری و اقتصادی این مجموعه ،ارج نهادن به مسئولیت های اجتماعی هر فعالیت اقتصادی پنهان نمانده است. در این راستا با مشارکت در طرح های حمایتی و ساخت اماکنی چند ،فعالیت های عام المنفعه و نظر وسیع بر انجام فعالیت ها با اتخاذ راهکارهای حفظ محیط زیست همواره این امور را در دستور کار خود قرار داده است.

شرکت توسعه اقتصاد پارس ایلیا همواره در مسیر توسعه بنگاه های اقتصادی و ورود به صنایع با پتانسیل پیشرو بوده و در این میان پذیرای همکاری و مشارکت با فعالان صنایع و کسب و کارها و طرح های علمی و اجرایی مشخص و نظام مند است.